Cieszymy się, że okazałeś zainteresowanie naszą spółką. Ochrona danych ma dla nas szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych ISDB Logistik Poland sp. z o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i brak jest ustawowych podstaw do takiego przetwarzania osoby, których dane dotyczą, powinny wyrazić zgodę na takie przetwarzanie. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Za pomocą tego oświadczenia o zasadach ochrony danych osobowych nasza spółka pragnie poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą są informowane, za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych osobowych, o przysługujących im prawach.

jako administrator danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Internetowe transmisje danych mogą jednak ze swej istoty posiadać luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych ISDB Logistik Poland sp. z o.o. opiera się na terminach używanych przez europejskiego prawodawcę w RODO. Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosujemy między innymi następujące terminy:

 1. a) Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. b) Osoba, której dane dotyczą – jest to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 3. c) Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. d) Ograniczenie przetwarzania - oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 5. e) Profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. f) Pseudonimizacja - przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 7. g) Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczenia.
 8. h) Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 9. i) Odbiorca - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to stroną trzecią, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 10. j) Osoba trzecia - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które – z upoważnienia administratora danych lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe.
 11. k) Zgoda – jest to zgoda osoby, której dane dotyczą i oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 12. Nazwa i adres administratora

Administratorem danych do celów RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

ISDB Logistik Poland sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 28-31
50-130 Wrocław
Polska

Tel .: +48 71 75 71 980
E-mail: wro@isdb-logistik.pl
NIP: PL 8971869035
REGON: 383658228
KRS: 0000794929

Pliki Cookies

Strony internetowe ISDB Logistik Poland sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany identyfikator pliku cookies. Identyfikator pliku cookies to unikalny identyfikator pliku cookies, który składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookies. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnić indywidualną przeglądarkę tematów od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookies.

Za pomocą plików cookies firma ISDB Logistik Poland sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Za pomocą pliku cookies informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookies pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony korzystający z plików cookies, np. nie musi wprowadzać dostępu do danych za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, ponieważ są one przejmowane przez tę stronę, a zatem plik cookies jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookies koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookies.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystając z odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookies. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa ISDB Logistik Poland sp. z o.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (i) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (ii) system operacyjny używany przez system dostępu, (iii) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (iv) sub - strony internetowe, (v) data i godzina dostępu do strony internetowej, (vi) adres protokołu internetowego (adres IP), (vii) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (viii) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, ISDB Logistik Poland sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne m.in. do (i) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (ii) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej oraz jej reklamy, (iii) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych oraz (iv) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania sprawców w przypadku np. cyberataku. Dlatego ISDB Logistik Poland sp. z o.o.  analizuje statystycznie gromadzone anonimowe dane i informacje, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość rejestracji na niniejszej stronie internetowej, podając dane osobowe. O tym, które dane osobowe są przekazywane do administratora, decyduje wykorzystanie do rejestracji odpowiedniej maski wprowadzania. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przeniesienia do jednego lub większej liczby podmiotów przetwarzających (np. Usługi kurierskiej) danych, które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, a dane te można przypisać administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej, zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych wykorzystywany przez osobę, której dane dotyczą oraz data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle i jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawach popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest niezbędne do ich zabezpieczenia. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeżeli przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych, ma za zadanie umożliwić administratorowi oferowanie treści lub usług dla osoby, której dane dotyczą, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej usługi. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z zasobów danych administratora.

Administrator danych w dowolnym momencie przekazuje - na żądanie każdej osoby, której dane dotyczą - informacje o tym, jakie jej dane osobowe są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania tych danych. Dla realizacji ww. celów wszyscy pracownicy administratora są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej ISDB Logistik Poland sp. z o.o. użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Maska wprowadzania używana do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy biuletyn jest zamawiany od administratora.

ISDB Logistik Poland sp. z o.o.  regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ofertach dla przedsiębiorstw. Biuletyn przedsiębiorstwa może otrzymać osoba, której dane dotyczą, tylko jeśli (i) osoba, której dane dotyczą, ma prawidłowy adres e-mail i (ii) zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę, której dane dotyczą przy rejestracji do wysyłki biuletynu, w ramach procedury podwójnej selekcji. Ten e-mail potwierdzający służy do weryfikacji, czy właściciel adresu       e-mail, jako podmiot danych, jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji do biuletynu przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) używany przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne w celu zrozumienia (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy celowi ochrony prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do prawidłowego działania usługi biuletynu lub rejestracji, w przypadku modyfikacji oferty biuletynu lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone przez serwis biuletynu nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać w dowolnym momencie zakończona przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgadzając się na wysyłkę biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody odpowiedni link znajduje się w każdym biuletynie. Możliwe jest również wypisanie się z biuletynu w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub przekazanie swojej woli administratorowi w inny, wyraźny, sposób.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyn ISDB Logistik Poland sp. z o.o. zawiera tzw. „piksele śledzące”. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML w celu umożliwienia nagrywania i analizy pliku dziennika. Umożliwia to statystyczną analizę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. W oparciu o osadzony piksel śledzący ISDB Logistik Poland sp. z o.o. może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.
Takie dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu zoptymalizowania wysyłki biuletynu, a także w celu jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej, oddzielnie udzielonej zgody wydanej w drodze procedury podwójnej selekcji. Po cofnięciu zgody konkretne dane osobowe zostaną usunięte przez administratora, przy czym wycofanie się z otrzymywania biuletynu ISDB Logistik Poland sp. z o.o. automatycznie uznaje za cofnięcie zgody.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony

Strona internetowa ISDB Logistik Poland sp. z o.o. zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie do administratora przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z tą osobą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Subskrypcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczone na blogu ISDB Logistik Poland sp. z o.o. mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość, że komentator subskrybuje komentarze następujące po komentarzach do określonego posta na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, postanowi zapisać się na tę opcję, administrator wyśle ​​automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, stosując procedurę podwójnej selekcji, czy właściciel określonego adresu e-mail zdecydował się na tę opcję. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać odwołana w dowolnym momencie.

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim obowiązek taki nakłada prawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania odpadł lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 2. a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora

 1. b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 1. c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o sprostowanie dotyczących jej danych osobowych przechowywanych przez ISDB Logistik Poland sp. z o.o., może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik ISDB Logistik Poland sp. z o.o. zorganizuje procedurę sprostowania.

 1. d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, a administrator danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do publicznej wiadomości i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszty realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Pracownicy ISDB Logistik Poland sp. z o.o. zapewnią niezbędną pomoc w indywidualnych przypadkach.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez ISDB Logistik Poland sp. z o.o., może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik ISDB Logistik Poland sp. z o.o. niezwłocznie zapewni natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

 1. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez ISDB Logistik Poland sp. z o.o., może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik ISDB Logistik Poland sp. z o.o. zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 

 1. f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

Wykonanie prawa, o którym mowa powyżej, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 RODO. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust.1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem ISDB Logistik Poland sp. z o.o.

 1. g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

ISDB Logistik Poland sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli ISDB Logistik Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, złoży do ISDB Logistik Poland sp. z o.o. sprzeciw do przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, ISDB Logistik Poland sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem ISDB Logistik Poland sp. z o. Ponadto w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 1. h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (i) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (ii) nie jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również przewiduje właściwe środki w celu ochrony praw, wolności osoby i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (iii) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (ii) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, ISDB Logistik Poland sp. z o.o. wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem ISDB Logistik Poland sp. z o.o.

 1. i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem ISDB Logistik Poland sp. z o.o.

12. Ochrona danych dla wniosków i procedury składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców do celów przetwarzania procedury składania wniosków. Przetwarzanie można również przeprowadzić elektronicznie. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przedkłada administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą, przesłane dane będą przechowywane w celu przetworzenia stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator nie zawarł umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty wniosku zostają automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że żadne inne uzasadnione interesy administratora lub przepisy prawa nie są przeciwne usunięciu.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty korporacyjnego Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa.
Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Operatorem jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez kontroler, w której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook podmiotu danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebook zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentuje, Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebook, informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy ta osoba jest zalogowana na Facebooku w czasie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji do Facebooka nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, dostępne na stronie https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie udostępniono tam różne opcje konfiguracji, aby umożliwić wyeliminowanie transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie został zintegrowany komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to gromadzenie i analiza danych o zachowaniu odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba przyszła (tzw. Polecający), które podstrony odwiedzono lub jak często i przez jaki czas przeglądano podstronę. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics administrator używa aplikacji „_gat. _AnonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skrócony przez Google i zanonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług dotyczących korzystania z naszej strony internetowej dla nas.

Google Analytics umieszcza plik cookies w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookies wyjaśniono powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookies Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google zyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i ilości kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych

Plik cookies służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W przypadkach dopuszczonych prawem, Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookies. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookies, z których już korzysta Google Analytics mogą zostać w dowolnym momencie usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej witryny, a także przetwarzaniem tych danych przez Google i szansą na wykluczenie takich danych. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o wizytach stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która wynika z ich kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest przeprowadzenie ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML. Google Analytics objaśniono bardziej pod poniższym linkiem https://www.google.com/analytics/

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z istniejącymi kontaktami biznesowymi łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach korzysta z LinkedIn. LinkedIn jest obecnie największą platformą dla kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach związanych z prywatnością poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI odpowiedzialność za kwestie polityki prywatności ponosi LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowano komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie zgłasza do pobrania korespondującego wyświetlonego  odpowiedniego komponentu LinkedIn z LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na LinkedIn, LinkedIn wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszej strony Internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych z naszą witryną, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba ta jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może on temu zapobiec, wylogowując się z konta LinkedIn przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną.

LinkedIn zapewnia pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych reklam, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z podmiotów powiązanych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienia plików cookies można odmówić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookies LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. W przypadku, gdy firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Wreszcie, operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, w którym nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uznał, że można założyć uzasadniony interes , jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (pkt. 47 zdanie 2 przedmowy RODO).

17. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

18. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wykonania umowy lub jej zawarcia.

19. Podanie danych osobowych, jako wymóg ustawowy lub umowny;

Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; Możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o kontrahencie).
Sytuacja taka może wystąpić przy zawieraniu umowy. Wtedy to osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przetworzone. Uzyskanie danych od osoby, której dane dotyczą jest konieczne do skutecznego zawarcia umowy, zatem osoba ta jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby bowiem, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą.

Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub czy też jest konieczne do zawarcia umowy albo czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

20. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.